Karms-sagen

I sagens natur ligger der flest penge i at forfalske de store, anerkendte navne, men der findes adskillige eksempler på, at der også kan hentes pæne summer ved at forfalske mindre kendte navne. Maleren Allan Karms. f.1933, har aldrig modtaget midler fra Kunstfonden. Han er heller ikke repræsenteret på vores museer. Eller omtalt i diverse kunstleksika. Men ikke desto mindre har han i årevis klaret sig glimrende, ved afholdelse af separatudstillinger og salg til kunstforeninger, ligesom kunsthandlerne ikke har haft svært ved at sælge hans ting.

I begyndelsen af 1974 var han pludselig forsidestof i aviserne, men nok ikke på en måde, der bekom ham helt vel. Skriverierne handlede nemlig om svindel, om plagiater af hans malerier naturligvis påsat falske signaturer. Egentlig startede det hele indirekte med en Folmer Bendtsen-forfalskning, der var fundet i en kunsthandel i Vester Voldgade i København. Billedet blev sporet tilbage til en maler og kunsthandler, Jørgen Hjortberg, der fortalte politiet, at han havde byttet sig til det på en villavej, hvor han havde mødt en ukendt mand, der gik rundt med billedet. Det lød jo meget sandsynligt, og da det kan være svært at spore ukendte mænd, der går rundt på villaveje med falske Folmer Bendtsen-malerier, så stoppede politiet efterforskningen, men kom ad omveje i forbindelse med Karms.

Hjortberg, der var kendt som en habil kopist og malede under flere pseudonymer, bl.a. Flemming Rindom, Jarlø, J.E. Brogård og J. Krohn, blev senere indkaldt som vidne i Karms-sagen. Her udtalte han bl.a., at han kunne lave et maleri i stil med Karms på et par timer. Og meget bedre.

Det meget skriveri om falske Karms-malerier fik det til at strømme ind med henvendelser fra hele landet, og Allan Karms jagtede "falsknerier" overalt. De billeder, som Karms erklærede for falske, blev hurtigt sporet tilbage til navnlig grossistfirmaet Henry Schmidt på Godthåbsvej, Frederiksberg, som oplyste, at de havde erhvervet dem gennem kunsthandleren Otto Thulin. Da politiet ville afhøre Thulin på hans bopæl, var denne i færd med at brænde et større antal malerier i sin baghave. Senere viste det sig, at alle de af Karms erklærede falske billeder kunne spores tilbage til Thulin.

karms1.jpg (9810 bytes)

karms2.jpg (10385 bytes)
Det vides ikke, hvem der har malet det nederste, som er falsk. Men det er ikke Allan Karms.

karmssig.jpg (4708 bytes)

Øverste billede til venstre erklærede Allan Karms for ægte, hvilket det også er. Men maleren Ole Schwalbe og retten påstod det var falsk. Nederste billede blev både af Karms og Schwalbe erklæret falsk.
Kun signaturen  øverst til venstre er ægte. De andre tre til højre er falske, hvilket ikke kræver stor ekspertice at se, hvis man har lidt kendskab til grafologi. Signaturen alene kunne have fældet alle de falske malerier. Man havde ikke behøvet at se selve malerierne, så stor forskel er der på ægte og falske signaturer.
Den 4. november 1976 stod Otto Thulin anklaget i Byretten for bedrageri efter Straffelovens §279, "ved at have solgt 73 malerier, der fremtrådte som malet af Allan Karms, og som uberettiget var forsynet med Karms' signatur, idet tiltalte fortav, at malerierne ikke var udført af Allan Karms, hvorved der påførtes køberne formuetab". Endvidere krævedes Thulin frakendt retten til at drive eller deltage i virksomhed ved kunsthandel indtil videre.

Thulin, som nægtede sig skyldig i anklagerne, forklarede i retten, at han gennem flere år havde købt malerier af Karms og en overgang havde kontrakt om eneret til køb. Han oplyste endvidere, at han holdt salgsudstillinger over hele Sjælland og leverede malerier i udvalg til kunsthandlere, som han i udstrakt grad byttede billeder med. Leverede han billeder i udvalg, noterede han kunsthandlernes navn på en papirlap, som han tilintetgjorde, når handelen var afsluttet. Hos Karms fik han sjældent kvittering, men skrev selv disse med Karms' navn, som han kalkerede fra en tidligere kvittering. Det havde Karms givet ham lov til, sagde han. Han førte ikke bog over indkøbene fra Karms. Thulin forklarede videre, at han havde erstattet alle de billeder, som Karms havde erklæret falske, men at han ikke havde været i stand til at se forskel på billederne. Da politiet kom ind i sagen, havde han otte billeder stående signeret Karms, som han brændte, men han vidste ikke, om de var falske. Denne handling kaldte Thulins advokat, Søren Søltoft Madsen, for en panikhandling!

Kunsthandlerne kunne ikke se forskel
I retten blev en lang række kendte kunsthandlere, omkring 20, igen konfronteret med de billeder, de havde solgt, og som af Karms var erklæret falske. Alle bedyrede, at de ikke kunne se, de var falske. Det ville også have været morsomt, hvis de pludselig i retten kunne se det. Derved ville de have erkendt, at de havde solgt falske malerier.

Bedrageriafdelingen på Københavns politigård og Rigspolitichefens tekniske afdeling gjorde en fortræffelig indsats i Karms-sagen. Ved sammenligninger med billeder Karms stillede til rådighed og de af Karms erklærede falske, påvistes en klar forskel både i malemåde og vedrørende signaturerne. Også Billedkunstskolernes farvetekniske laboratorium ved Kunstakademiet erklærede, at "det tydeligt fremgår, at der er tale om to forskellige malemåder" og henviste samtidig til politiets "egen undersøgelse, der er meget grundigt udført".

Når politiet og Kunstakademiet taler om "to forskellige malemåder", så kan det naturligvis kun forstås derhen, at det ikke er samme person, der har malet billederne, da man har svært ved at forestille sig, at samme person anvender to markant forskellige malemåder til at male samme type motiver. I erklæringen fra Akademiet skete det højst besynderlige, at selve oplysningerne om de tekniske undersøgelser var skrevet af én person, lektor Fenge-Hansen, mens en afsluttende "konklusion" på tre linjer var formuleret af professor ved Akademiet, maleren Ole Schwalbe, med følgende ordlyd: "På grundlag af det foreliggende materiale ser Billedkunstskolerne sig ikke i stand til at afgøre, hvorvidt de undersøgte billeder skyldes to forskellige ophavsmænd"

En konklusion, som er i direkte modstrid med resultatet af undersøgelserne. Men hvorfor? Måtte Allan Karms, der jo ikke tilhørte "parnasset", for enhver pris ikke få ret?

Kunstpolitisk dom?
Schwalbes modstridende konklusion påvirkede dommeren, Thalbitzer, som kom frem til følgende: "Ved bedømmelsen af de forelagte bevisligheder i sagen har retten navnlig lagt vægt på, at Kunstakademiet i sin erklæring udtaler, at akademiet ikke kan afgøre, hvorvidt de undersøgte billeder skyldes 2 forskellige ophavsmænd, at ingen af de afhørte kunsthandlere med sikkerhed har kunnet udtale sig om, hvorvidt de foreviste malerier var ægte, samt at Rigspolitichefens tekniske afdeling må antages at have taget fejl ved bedømmelsen af maleri nr. 21, om hvilket afdelingen i erklæringen udtaler, at der næppe kan være tvivl om, at det ikke er malt af Karms, medens Karms under den af ham afgivne vidneforklaring har erklæret, at maleriet var ægte. Herefter finder retten, at der - uanset den af Karms afgivne vidneforklaring hersker så megen tvivl om, hvorvidt de i anklageskriftet omhandlede malerier er ægte eller falske, at det allerede af den grund ikke kan statueres, at tiltalte har gjort sig skyldig i bedrageri, og han vil derfor være at frifinde...".

Dommen fik Karms' advokat, Niels-Ulrik Kopp, til at fare i blækhuset og skrive til vicepolitimester Ole Nørgaard, at han fandt dommen 100% forkert. Hans argument var: 1) at Akademiets tekniske undersøgelser klart gjorde gældende, at der var tale om to malemåder, underforstået to ophavsmænd. 2) at anklagemyndigheden havde begået en fejl ved at føre de kunsthandlere, der havde solgt de af Karms erklærede falske malerier, som vidner. Man burde på forhånd have vidst, at disse ikke ville erkende at have solgt falske billeder. 3) at retten har taget fejl vedrørende maleri nr. 21, idet Karms har udtalt, at der af andre er blevet rettet væsentligt på billedet, hvorfor politiets erklæring om, at det er falsk, virker naturlig. Endvidere fremførte advokat Kopp, at det forekom urimeligt, at denne lille divergens ud af 73 malerier kunne bevirke, at politiets erklæring i sin helhed blev tilsidesat.

Anklagemyndigheden, repræsenteret ved statsadvokat Erik Merlung, kunne tilsyneladende heller ikke lide dommen, som ankedes til Landsretten. Men så langt nåede den aldrig. Den 22. august 1977 frafaldt anklagemyndigheden anken uden begrundelse, og trods flere henvendelser både til Merlung og rigsadvokat Per Lindegaard, lykkedes det ikke at få nogen begrundelse. Samtidig besluttede anklagemyndigheden at udlevere billederne til ejermændene, heriblandt Thulin, med følgende tekst stemplet på bagsiden: "Det oplyses herved, at dette maleris ægthed under en straffesag er blevet draget i tvivl, og Allan Karms forklarede under sagen, at han ikke har malet det".

Konklusion
Dommen godtgjorde, at Allan Karms ikke var i stand til at bedømme, hvorvidt han havde malet 73 malerier eller ej. "Beviset" for dette førtes, utroligt nok, af en anden maler, Ole Schwalbe, i dennes tre linjers erklæring, som fuldstændigt forkastede grundige tekniske undersøgelser. Samtidig må det konstateres, at Statsadvokaturen, som er udøvende myndighed, "ophøjede" sig selv til at være dømmende myndighed, idet erklæringen på bagsiden af billederne i praksis er at regne for en erklæring om, at billederne er falske. Hvilket retten ikke dømte. Nogle højst besynderlige afgørelser.

© kunstnyt.dk