Den danske
Toulouse-Lautrec-sag

lautrec1.jpg (22807 bytes)
Den er fremragende lavet, fuldt på højde med originalen

Den 6. maj 1959 afholdt Sotheby's i London auktionen "Highly Important Impressionists". Katalognummer 27 havde beskrivelsen: "Henri de Toulouse-Lautrec: Marcelle Lender, en buste, profil à droite, watercolour and gouache, signed with monogram. 13 in by 9 in". Denne vandfarve og gouache, signeret i monogram og forestillende et portræt af danserinden Marcelle Lender, var sat til salg af en dansk arkitekt, søn af en kendt Politiken-tegner. Vurderingen, lig med mindsteprisen, som det måtte sælges for, var £20.000, ca. 385.000 kr. Men buddene stoppede ved £13.000, ca. 250.000 kr., hvorfor billedet måtte trækkes tilbage. Sotheby's mente imidlertid efter auktionen at kunne sælge det for omkring £10.000 (hvilket tyder på, at buddet på de 13.000 var et fingeret bud, et såkaldt luftbud, da byderne op til 13.000 vel stadig ville byde det samme), men sagen trak ud, og arkitekten valgte at få det sendt tilbage til Danmark.

lautrec2.jpg (16170 bytes)
Sådan blev den falske Lautrec-tegning præsenteret i Sotheby's katalog

Han kom nu i kontakt med en amerikansk kunsthandler fra New York, Gerald C. Paget, som i 1961 fik billedet sendt over i kommission vedlagt kataloget fra Sotheby's og en erklæring fra arkitekten om, at det var et originalt arbejde af Toulouse-Lautrec. I USA opstod imidlertid problemer, idet nogle kunstkyndige over for Paget havde udtalt sig tvivlende om billedets ægthed. Enden på det hele blev, at det så skulle sendes tilbage til Danmark, men trods flere rykkere kom det ikke. Arkitekten satte en advokat på sagen, men først ved udenrigsministeriets hjælp og en sagkyndig fra Metropolitanmuseet i New York, der ud fra fotografier skulle sikre at billedet var det rigtige, blev det afsendt.

Den kommende tid befandt billedet sig skiftevis i arkitektens hjem og i en bankboks i Handelsbanken. På et tidspunkt henvendte Paget sig besynderligt nok påny som interesseret køber, men arkitekten var da kommet i forbindelse med den norske antikvitets- og kunsthandler, Erik Sinding-Larsen, der i februar 1964 fik billedet i kommission til 200.000 kr. og tog det med til Frankrig, hvor han mente at kunne sælge det. Han fik det også så godt som solgt til kunsthandleren Alex Maguy i Paris, men da han skulle hente pengene næste morgen, havde kunsthandleren i mellemtiden fået det undersøgt hos nogle Toulouse-Lautrec-eksperter, en Madame Dortu og en komité ved Musée d'Albi, som erklærede det for falsk. Derpå rejste Sinding-Larsen hjem igen, afleverede billedet og (ifølge Sinding-Larsen) fortalte arkitekten om erklæringerne. Sinding-Larsen mente dog selv, trods ekspertudtalelserne, at billedet var ægte, og med en ny aftalt pris på 130.000 kr. rejste han atter til Frankrig. Men heller ikke denne rejse resulterede i salg.

Billedet solgt til USA
Billedet havnede nu i kommission hos den københavnske antikvitetshandler Arne J. Becker (mellem kolleger kaldet "revolver Jack"), og i hans butik indfandt sig en dag den danskfødte amerikanske kunsthandler, Lemon Saks, der blev meget begejstret for billedet. Der aftaltes en pris på 200.000 kr., som skulle afregnes ved modtagelsen i USA, hvilket skete marts 1965. Billedet havnede nu i kommission hos den københavnske antikvitetshandler Arne J. Becker (mellem kolleger kaldet "revolver Jack"), og i hans butik indfandt sig en dag den danskfødte amerikanske kunsthandler, Lemon Saks, der blev meget begejstret for billedet. Der aftaltes en pris på 200.000 kr., som skulle afregnes ved modtagelsen i USA, hvilket skete marts 1965.

Få måneder senere, i juni, krævede Saks imidlertid handelen hævet og pengene refunderet, fordi han ved henvendelse til Musée d'Albi og Sotheby's havde fået oplyst, at billedet allerede i 1959 var blevet erklæret falsk, og at arkitekten havde vidst dette hele tiden, men fortiet det. Arkitekten nægtede at tage billedet retur, hvorpå Saks sagsøgte ham og politiet blev indblandet. Sagen vakte stor opsigt herhjemme.

I marts 1969 varetægtsfængsledes arkitekten sigtet for bedrageri, en sigtelse som udvidedes til også at omhandle en anden falsk akvarel. Tiltalen lød på i tre tilfælde at have forsøgt at sælge – og i ét tilfælde at have solgt – en kopi af Toulouse-Lautrec for værende ægte. Endvidere at have solgt en akvarelleret tegning af Ludvig Find for at være et originalt arbejde af den franske maler Pierre Bonnard.

Første slag stod i Byretten, hvor tiltalte arkitekt forklarede, at han havde fået "Toulouse-Lautree"-billedet af sin far, som havde erhvervet det i en byttehandel i Paris omkring århundredskiftet. Faderen havde aldrig nævnt, at det skulle være en kopi udført af ham selv.

Angående den akvarellerede tegning, som var solgt til Sinding-Larsen for 6.000 kr. - for senere at blive solgt hos Bruun Rasmussen for 15.300 kr. (Auktion 207, nr.29, 1967) - forklarede arkitekten, at den var én ud af mange tegninger, som faderen havde efterladt. Til Sinding-Larsen havde han fortalt, at han "ikke vidste, hvad det var", men at tegningen vist var signeret Bernard og muligvis med fornavnet Paul. Han havde ikke solgt den som en original Bonnard-tegning.

Fra anklagemyndighedens side blev vedrørende "Toulouse-Lautrec"-billedet fremlagt fotografier af infrarøde optagelser taget af Rigspolitichefens tekniske afdeling, der viste, at en tekst var fjernet fra billedets bagside. Flere bogstaver kunne ikke tydes, men politiet mente at kunne fastslå, at der ifølge teksten var tale om en kopi af Toulouse-Lautrec udført i Zürich i 1900 af anklagedes far, den kendte Politiken-tegner. Gennem Interpol havde politiet modtaget oplysninger om, at faderen fra den 22. maj 1900 til den 15 juni 1901 havde boet i Zürich (tegnede til schweiziske blade), og at byens kunstindustrimuseum på det tidspunkt havde været i besiddelse af det tyske kunsttidsskrift, Pan, hæfte III fra 1895, hvori et originalt litografi af Toulouse-Lautrec med nøjagtigt det samme motiv havde været publiceret.

Dansk tegning solgt som ægte Bonnard
I sagen vedrørende den akvarellerede tegning fremlagdes en kvittering skrevet af advokat Johan Asmussen, der forestod handelen mellem arkitekten og Sinding-Larsen. På kvitteringen stod: "Salg af tegning Paul Bonard til Erik Sinding-Larsen". Hvorfor der var skrevet Paul og ikke Pierre, og Bo[n]nard med kun ét n, forklarede Asmussen med, at han ikke havde kendskab til den pågældende maler, og at det var arkitekten, som havde nævn navnet Paul Bonard.

Der blev endvidere fremlagt en tegning angiveligt udført af Ludvig Find, som til næsten mindste detalje svarede til det Bonnard-signerede billede. Fra Kobberstiksamlingen i København forelå en erklæring underskrevet af kunsthistorikeren Merete Bodelsen og overinspektør Erik Fischer, hvori de bl.a. hed: "Efter bedste overbevisning mener vi at kunne udtale, dels at akvarellen ikke forekommer os at kunne være udført af Pierre Bonnard, dels at den efter alt at dømme med rette vil kunne tilskrives den danske kunstner Ludvig Find".

Som vidne forklarede Arne Bruun Rasmussen, at billedet blev solgt på hans auktion for værende udført af Pierre Bonnard til en pris af 15.300 kr. i hammerslag. Ingen havde ved eftersynet eller under selve auktionen gjort indvendinger, og først da en søn af maleren Ludvig Find efter auktionen henvendte sig med en tegning magen til, udført af faderen, blev han klar over, at billedet var et falsum.

Byrettens dom
Byretten frifandt arkitekten for forsøg på at sælge "Toulouse-Lautrec"-billedet hos Sotheby's i London i 1959 (forhold A 1), idet det ikke kunne påvises, at han på det tidspunkt havde haft kendskab til, at der var tale om en forfalskning. Også forsøgene på at sælge til den amerikanske kunsthandler Paget og nordmanden Sinding-Larsen (forhold A 2 og A 3) blev arkitekten frifundet for. Derimod kendtes han skyldig i groft bedrageri vedrørende salget til den anden amerikanske kunsthandler, den danskfødte Lemon Saks, samt for salg af en falsk Pierre Bonnard (forhold B). Resultatet blev en dom på to års fængsel.

Landsrettens dom
Arkitekten ankede dommen til frifindelse, mens anklagemyndigheden krævede dommen skærpet (så er der altid lidt at "handle" om). Landsretten så en smule anderledes på tingene, idet arkitekten her frifandtes for forhold A 1, som i Byretten, men til gengæld fandtes skyldig i de øvrige forhold. Tidsrammen på to års fængsel ændredes ikke.

I stort opsatte artikler havde pressen fulgt sagen. De indblandede navne, Frankrigs berømte og pikant malende Toulouse-Lautrec samt en af Danmarks mest kendte tegnere,  gjorde det hele mere interessant.

Men adskillige fandt dommene urimelige, heriblandt overinspektør ved Kobberstiksamlingen, senere dens leder, Erik Fischer. Små to uger efter Landsrettens domsafsigelse, den 24. august 1969, havde Erik Fischer en kronik i Politiken. "En speget affære", kaldte han den. Fischer mente, at dommen tog sig helt forkert ud, så forkert, at den burde gøres om. "Det forekommer mig simpelt hen, at retten ikke har godtgjort, at arkitekten har bedraget nogen".

Derpå forklarer Erik Fischer i kronikken om sagens handlingsforløb og skriver bl.a., uden på noget tidspunkt at nævne den dømtes navn:
"Det er vigtigt, at retten ikke finder, at arkitekten på forhånd har vidst, at det drejede sig om en kopi. Skønt Albi-museet, som det danske politi under retssagen kunne bevise, havde ret i sin udtalelse, må sagens centrale spørgsmål alligevel blive: skal man under alle omstændigheder tillægge kunsteksperters udtalelser (selv henkastede bemærkninger) så megen vægt, at en kunstsælger bør forelægge dem for kunstkøberen?

Her skal gentages, at beviset for at billedet er en kopi, først præsteredes af politiet, efter at bedragerisigtelsen var rejst. Albi-museets folk præsterede et skøn. Hvad en dommer eller en bredere almenhed næppe kan vide er, at i ægthedsspørgsmål og inden for den kategori af kunsthistorisk virksomhed, der kaldes tilskrivninger, opererer man i overvejende grad med skøn, d.v.s. (meget populært!): på fornemmelser hvilende afgørelser. Fornemmelser, som den enkelte kunsthistoriker naturligvis søger at gøre ansvarsbevidste og erfaringsrige. Skøn kan rumme og føre til væsentlige sandheder, men de adskiller sig fra beviser derved, at de netop ikke beviser, men kun sandsynliggør ud fra brede eller snævre, mere eller mindre erfarne, men ofte udefinerbare kriterier. Enhver kunsthistoriker ved, at skøn kan være vanskelige at foretage og vanskelige at overbevise andre med. I højt anerkendt og højkompetent kunsthistorisk litteratur møder man ofte den ene specialists skøn stående stejlt og uargumenteret over for den andens, således at man selv må tage stilling ved et nyt skøn mellem de to uforenelige standpunkter".

Erik Fischer sluttede sin kronik: "Dersom selve retsgrundlaget ikke ligefrem er forkert - hvad jeg er tilbøjelig til at tro - virker dommen under alle omstændigheder ret naiv, når den måles overfor virkelighedens kår".

Højesterets dom
Normalt kan retssager kun behandles ved i alt to instanser. Men i særlige tilfælde kan der søges dispensation, hvilket arkitekten gjorde, og med justitsministeriets tilladelse kom sagen nu for i Højesteret. Her stadfæstede fem af de syv dommere Landsrettens afgørelse, dog med nedsættelse af straffen til 1 år og 6 måneders fængsel, mens de to sidste i store træk stadfæstede landsrettens afgørelse vedrørende forholdene A 2 til A 4, men ønskede frifindelse for forhold B og straffen nedsat til 8 måneders fængsel. Men flertallet bestemmer som bekendt, og hele sagen afsluttedes med en dom på 1 år og 6 måneders fængsel.

© kunstnyt.dk